Indi
Indi
Indi
Filippinen
Filippinen
Filippinen
Midt-Øste
Midt-Øste
Midt-Øste

Adresse: Alvermarka 43, 5911 Alversund

Telefon: 98286591

post@sharemercy.no

 

Vipps 21739

Org. nr: 987 838 590

Konto nr: 3633 55 19684

Share Mercy flyktninger

Konto: 3633 56 37946

Vipps: 545810